„Współczesne ocieplenie – oceaniczna kontrola klimatu”

8 10 2009

Gorąco zachęcam do zapoznania się z jedną z ciekawszych prac Prof. dr hab Andrzeja A. Marsza: „Współczesne ocieplenie – oceaniczna kontrola klimatu”:

Kilka informacji biograficznych:

Prof. dr hab Andrzej A. Marsz, doktorant nauk przyrodniczych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu,aamarsz3 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (1968 r.), dr habilitowany nauk geograficznych – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (1972 r.). W 1988r zdobył tytuł profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych.

Od 1975r – do chwili obecnej – pracuje w Akademii Morskiej w Gdyni (dawniej Wyższa Szkoła Morska), kolejno na stanowiskach: docenta (do roku 1988), profesora nadzwyczajnego (do roku 1994), profesora zwyczajnego – do chwili obecnej.

Więcej informacji znajdą Państwo pod tym linkiem.

” Współczesne ocieplenie – oceaniczna kontrola klimatu”

Prof. dr hab Andrzej A. Marsz
Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej WN AM w Gdyni

Krótkie wprowadzenie:

1. ” Hipoteza o antropogenicznej genezie obecnego ocieplenia oparta jest o rekonstrukcje przebiegu SAT na półkuli północnej wykonane przez Manna i Manna z współautorami (np. Mann i in., 1998, 1999, 2003, 2006, 2008. Jones i Mann, 2004). Rekonstrukcje te, wykonane dla okresów od 1000 lat naszej ery (n.e.) do roku ~1850 i od 0 lat n.e. do roku ~1850 oparte są na danych proxy, w których przeważają dane dendrologiczne. Od lat 1850-1880 wykorzystuje się dane z obserwacji stacyjnych. Anomalie temperatury powietrza na tych wykresach wykazują niewielką zmienność, systematycznie opadają od około roku 1000 n.e. do około roku 1850 n.e., by następnie zacząć najpierw wolno, potem gwałtownie rosnąć do chwili obecnej. Nie zaznacza się w tym przebiegu anomalii SAT ani okresu ciepłego zwanym „Średniowiecznym Okresem Ciepłym” (lata od ~900 do 1200 lat n.e.; dalej MWP), ani wyraźniejszego ochłodzenia „Małej Epoki Lodowej” (lata od ~1500 do 1870 n.e.; dalej LIA). Przebieg temperatury w rekonstrukcji Manna określa się dość powszechnie mianem „hockey stick” (kij hokejowy).”

„Hockey-stick” Rekonstrukcja przebiegu temperatury powietrza na półkuli północnej w ostatnim 1000.leciu według Manna, Bradley’a i Hughesa (1999):

Manns-hockey-stick

2.  „Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że oprócz rekonstrukcji Manna istnieją i inne rekonstrukcje zmian temperatury w ostatnich milleniach. Wykazują one, że w stosunkowo nieodległej przeszłości zakres wahań temperatury powietrza na półkuli północnej był znacznie większy niż odtwarza to rekonstrukcja Manna. Przykładowo, rekonstrukcja temperatury powietrza dokonana przez Moberga i in. (2005) wykazuje, że w okresie kulminacji termicznej MWP temperatura powietrza była taka sama lub wyższa niż obserwuje się to obecnie”:

Przebieg anomalii temperatury powietrza na półkuli północnej

według Moberga i in. (2005) w okresie ostatnich 2000 lat:

moberg2005

Podobnie, zarówno starsze (np. Keigwin, 1994, Keigwin i Boyle, 2000), jak i nowsze (np. Jiang i in., 2002, Hebbein i in., 2006, Sicre i in., 2008:

Przebieg letniej temperatury powierzchni morza (SST) nad szelfem przylegającym do północnych wybrzeży Islandii (rekonstrukcja według Sicre i in., 2008):

ryc3_northiceland2

3. „Z podnoszoną kwestią rekonstrukcji temperatury globalnej wiąże się ściśle problem istnienia lub nieistnienia jako zjawisk globalnych okresów obu wielkich wahnięć klimatycznych ostatniego tysiąca – dwu tysięcy lat (MWP i LIA). Przeciw faktom wskazującym, że w okresie MWP temperatura powietrza była wyższa od obecnej (np. starsze prace Brooksa i Lamba, ale i I (1990) i II (1995) Raporty IPCC, Broecker, 2001), zwolennicy efektu cieplarnianego przedstawili stwierdzenia, że amplituda zmian temperatury w czasie tych okresów jest zdecydowanie przesadzona, zaś zarówno MWP, jak i LIA nie miały charakteru globalnego, lecz stanowiły asynchroniczne wahania klimatyczne ograniczone do Europy lub co najwyżej do obrzeży Atlantyku Północnego (np. Bradley i Jones, 1993 Crowley i Lowery, 2000, IPCC 2001 (r. 2.3.3.), Bradley, Hughes i Diaz, 2003). Tezę tę konsekwentnie podtrzymuje IV Raport IPCC (2007), przemilczając istnienie dziesiątków prac wskazujących na fakt, że zarówno MWP jak i LIA miały zasięg globalny i były synchroniczne (od Alaski po Europę, Azję, Andy i Nową Zelandię, od Antarktyki po Arktykę). Ogólnie, trzeba stwierdzić, że istniejąca obecnie literatura przedstawiająca wyniki badań nad MWP i LIA wskazuje na realne istnienie i globalny zasięg obu wielkich wahnięć klimatycznych. Istnienie tych wahań klimatycznych wskazuje na niestacjonarność klimatu i funkcjonowanie naturalnych, niezależnych od koncentracji CO2 w troposferze, procesów kształtujących multidekadową i multiwiekową zmienność klimatu. Zmienność ta nie wykazuje prostych i bezpośrednich związków ze zmianami bilansu radiacyjnego Ziemi, lecz stanowi raczej przejaw funkcjonowania zmienności wewnątrzsystemowej.”

4. ” …Oprócz wątpliwych działań prowadzonych na archiwalnych danych obserwacyjnych oraz ewidentnych błędów i pomyłek, pojawiają się poważne znaki zapytania co do współczesnych syntetycznych danych charakteryzujących temperaturę powietrza. Z początkiem lat 90′ XX wieku doszło do gwałtownego zmniejszenia się liczby stacji meteorologicznych. Z liczby około 5200 stacji, jakie funkcjonowały na świecie jeszcze w latach 1987-1989, w latach 1992-1993 funkcjonowało już tylko około 2700 stacji, a w roku 2000 ich liczba spadła do poniżej 2000. Większość likwidowanych stacji to stacje położone w trudno dostępnych obszarach, oddalonych od większych miast i z dala od tras komunikacyjnych. Przykładem tego może być obszar Syberii. Wraz z rozpadem ZSRR, w latach 1991-1995, likwidacji uległo na terenie obecnej Rosji ponad 200 stacji i posterunków meteorologicznych, z tego zdecydowana większość na Syberii i w Arktyce. Na obszarach syberyjskich pozostały czynne stacje znajdujące się w dużych i większych miastach oraz tylko nieliczne stacje leżące w osiedlach. Zniknęły niemal wszystkie stacje zlokalizowane na obszarach niezamieszkałych.

Stacje znajdujące się na obszarach słabo zaludnionych, o niezmieniających się wokół nich warunkach, charakteryzują się niższą temperaturą powietrza i trendami zmian temperatury zgodnymi z jej zmianami regionalnymi. Stacje w dużych ośrodkach miejskich (obecnie z reguły na lotniskach) charakteryzują się wyższą temperaturą powietrza i silnymi dodatnimi trendami temperatury, stanowiącymi efekt rozwoju miejskiej wyspy ciepła.

W rezultacie zmniejszenia się liczby stacji, do szacowania wszelkiego rodzaju średnich i odchyleń od nich (anomalii), od przełomu lat 80 i 90. XX wieku w zbiorze danych wyjściowych gwałtownie wzrasta udział stacji o wyższych średnich temperaturach i silnych trendach dodatnich, będących rezultatem działania miejskich wysp ciepła. Musiało to, siłą rzeczy, odbić się na obliczonych wartościach średnich sezonowych i rocznych poszczególnych stref szerokościowych, wartościach trendów i ich rozkładzie geograficznym.”

Średnia temperatura roczna i trendy średniej temperatury rocznej na 112 stacjach meteorologicznych w Kaliforni (1910-1990). A. Stacje w wielkich miastach, liczących powyżej 1 mln mieszkańców (średnia z 29 stacji), B – stacje w miastach liczących od 100 000 do 1 miliona mieszkańców (średnia z 51 stacji), C – stacje wiejskie i w małych miastach (poniżej 100 000 mieszkańców). Poza uśredniem wartości temperatury dla danej grupy stacji nie wprowadzano żadnych poprawek na np. wysokość stacji nad poziom morza, oddalenie od oceanu, czy szerokość geograficzną. Za:. Goodridge (1992) .

ryc_6_3rodzaje_stacji

To oczywiście tylko kilka krótkich fragmentów, zainteresowanych do zapoznania się z całością pracy odsyłam pod poniższy link. Poza ogólnym zarysowaniem „wątpliwości” znajdą też tam Państwo wiele innych równie ciekawych informacji, min. tych dot. AMO (tzw. Atlantic Multidecadal Oscillation):

LINK

Reklamy

Działania

Information

14 Komentarzy

9 10 2009
pd

Wykres Moberga jest błędnie opisany – pytanie dlaczego błędny wykres krąży po sieci. Kolejny przypadek?

To pełna praca Moberga:
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/pubs/moberg2005/moberg2005.html

Moberg zresztą pisze
„According to our reconstruction, high temperatures – similar to those observed in the twentieth century BEFORE 1990- occurred around AD 1000 to 1100, and minimum temperatures that are about 0.7K below the average of 1961-90 occurred around AD 1600.”

16 10 2009
Arkadiusz Semczyszak

Rzeczywiście ostatni rok, który można bezpośrednio znaleźć w pracy Moberga to 1979. Stąd sceptycy posługują się obecnie częściej innymi rekonstrukcjami. Np. tą „włoska” z 2008: http://www.worldclimatereport.com/wp-images/Europe08_fig1.JPG (warto by ją załączył do tego postu jako uzupełnienie gospodarz blogu) dociągnieta do początku XXI w., także przeczy twierdzeniom Man’a czy NOAA, że MWA, LIA były „mikre” i lokalne. Jeszcze wyraźniej widać to u von Storcha wyposażonego w silny zespól współpracowników i potężne oprogramowanie, tutaj (czarna krzywa): http://www.korthweb.de/PhZT/Temperatur_Intcal2.gif. Jeśli „nie lubimy” danych multi-proxy to sięgnijmy po doprowadzone do 2003 r. 1-proxy (stos. izotopów tlenu – subtropikalny lodowiec) dane L. Thompsona tutaj: http://www.pnas.org/content/103/28/10536/F4.large.jpg. Warto przy okazji tego ostatniego wykresu zwrócić uwagę na to, jak bzdurne są twierdzenia wielu alarmistów, że dawniej to pogoda była mniej zmienna a dopiero w drugiej połowie XX w. to temperatury (a za nimi i reszta), oszalały …
L.G. Thompson mówi co prawda: „…that the current warming at high elevations in the mid- to low latitudes is unprecedented for at least the last 2 millennia.” Tylko, że ta jego „bezprecedensowość” jest znacząco inna niż u Man’a czy w „spagetti” IPCC z ostatniego raportu gdzie bezpardonowo prawem kaduka połączono multi-proxy z pomiarami temperatur …
… a z pracy Moberga warto zapamiętać ten podsumowujący wniosek: „This LARGE natural variability in the PAST suggests an IMPORTANTrole of NATURAL multicentennial variability that is likely to CONTINUE.”

19 10 2009
doskonaleszare

„Stąd sceptycy posługują się obecnie częściej innymi rekonstrukcjami. Np. tą “włoska” z 2008: http://www.worldclimatereport.com/wp-images/Europe08_fig1.JPG (warto by ją załączył do tego postu jako uzupełnienie gospodarz blogu) dociągnieta do początku XXI w., także przeczy twierdzeniom Man’a czy NOAA, że MWA, LIA były “mikre” i lokalne.”

Czy Pan w ogóle rozumie to co napisał? W jaki sposób rekonstrukcja temperatur z jednego, europejskiego miasta ma dowieść, że MWA i LIA lokalne nie było?

„Jeszcze wyraźniej widać to u von Storcha wyposażonego w silny zespól współpracowników i potężne oprogramowanie, tutaj (czarna krzywa): http://www.korthweb.de/PhZT/Temperatur_Intcal2.gif.”

Kolejny nonsens. Przecież to co Pan pokazuje to „rekonstrukcja” oparta o dane całkowicie syntetyczne, a nie prawdziwe proxy.

„Jeśli “nie lubimy” danych multi-proxy to sięgnijmy po doprowadzone do 2003 r. 1-proxy (stos. izotopów tlenu – subtropikalny lodowiec) dane L. Thompsona tutaj: http://www.pnas.org/content/103/28/10536/F4.large.jpg.
Warto przy okazji tego ostatniego wykresu zwrócić uwagę na to, jak bzdurne są twierdzenia wielu alarmistów, że dawniej to pogoda była mniej zmienna a dopiero w drugiej połowie XX w. to temperatury (a za nimi i reszta), oszalały …
L.G. Thompson mówi co prawda: “…that the current warming at high elevations in the mid- to low latitudes is unprecedented for at least the last 2 millennia.” Tylko, że ta jego “bezprecedensowość” jest znacząco inna niż u Man’a czy w “spagetti” IPCC z ostatniego raportu gdzie bezpardonowo prawem kaduka połączono multi-proxy z pomiarami temperatur …”

Znacząco inna? Panie Semczyszak, ma Pan prawdziwy „dar” do odkrywania co autor miał „naprawdę” na myśli.

Thompson napisał:

The Andean composite, and thus the Tropical composite, shows MODEST 18O enrichment from A.D. 300 to 500 and A.D. 1100 to 1300 (the so-called Medieval Warm Period) and depletion from A.D. 1400 to 1900 (LIA). Neither the Medieval Warm Period nor the LIA is discernable in the TP composite. However, all three composites (Fig. 6 A–C) clearly reveal that a LARGE AND UNUSUAL warming (18O enrichment) is underway at high elevations in the tropics.

Po czym „bezpardonowo prawem kaduka” Thompson robi to samo, o co oskarża Pan IPCC:

„… a z pracy Moberga warto zapamiętać ten podsumowujący wniosek: “This LARGE natural variability in the PAST suggests an IMPORTANTrole of NATURAL multicentennial variability that is likely to CONTINUE.””

A ktoś to kwestionuje?

10 02 2010
roulette download

Cholera, to wydaje się takie proste, jeżeli się nad tym zastanowisz.

3 02 2011
oszukaj ruletkę gra progresywna

Cholera, to wydaje się takie proste, jeżeli się nad tym zastanowisz. 6 brb

3 12 2013
boca raton tulsa pink plumber reviews

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.

I ddo not now who you are bbut certainly you aree going tto a
famous blogger if you are not aalready 😉 Cheers!

21 12 2013
emergency plumber brisbane

If your loved one had a good customer experience, get the plumber’s contact information and see what he can do for your plumbing problem.
Hopefully this has given you a few ideas on how to find the best plumber in Surrey
BC. Sometimes, things happen outside of business hours, and if you have a plumber that you can’t reach or won’t come in because it’s too late, it’s time to find a
new one.

24 12 2013
bandage bodycon dress

Hello there, I found your site by means of Google
even as searching for a comparable matter, your web site came up, it looks good.
I have bookmarked it iin my google bookmarks.

Hello there, just turned into aware of your weblog via Google, and found that it is really informative.

I am going to be careful for brussels. I wilol be grateful
should you continue this in future. Lots of people will be benefited fom your writing.
Cheers!

7 02 2014
cosmetic surgery brisbane

Greate post. Keep writing such kind of info on your page.

Im really impressed by it.
Hey there, You’ve performed a great job. I will
certainly digg it and in my view suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this
site.

15 07 2014
how to remove zits

how to remove zits

„Współczesne ocieplenie – oceaniczna kontrola klimatu” | Chłodno o klimacie

16 07 2014
zit remedy

zit remedy

„Współczesne ocieplenie – oceaniczna kontrola klimatu” | Chłodno o klimacie

2 10 2014
Allied Business Schools}

Thanks for your personal marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you might be a
great author. I will make certain to bookmark your
blog and will come back at some point. I want to encourage
one to continue your great job, have a nice morning!

31 01 2016
Jewel

This may incorporate certain deals which might
be specifically designed on your location, earnings class,
or lifestyle.

29 06 2018
www.slotmachineaustria.at

What’s even better is the fact that since these offers typically come in the
form of tournaments, they offer gamers a way of community.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s
%d blogerów lubi to: